İhracat Nedir?

İhracat; bir malın, yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı’na uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını ya da Müsteşarlık tarafından ihracat olarak kabul edilecek diğer çıkış ve işlemleri ifade eder.

Başka bir deyişle ihracat; bir ülkede bulunan satıcının bir diğer ülkedeki alıcıya kendi ülke gümrük sınırlarından dışarıya çıkartarak para veya başka bir mal/hizmet karşılığı mal satması faaliyetidir.

Burada önemli olan nokta; malın uluslararası ticaret kanunları ve uygulamalar ile yerel mevzuat tarafından yasaklanmamış ürün olması ve gümrük dışına çıkartılmasıdır.

İhracatçı Kimdir?
İhraç edeceği mala göre; ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne üye olan, gerçek usulde vergiye tabi (tek vergi numarası sahibi);

  • gerçek ve tüzel kişi tacirler,
  • esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar,
  • joint-venture (ortak yatırım) ve konsorsiyumlar,

kanunen ihracatçı olarak tanımlanmıştır.