KKDF (Kaynak Kullanım Destekleme Fonu) nedir? İthalatta KKDF nasıl oluyor? KKDF Oranları nedir?

Sorularla Kaynak Kullanım Destekleme Fonu Nedir?

SORU 1: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Nedir?

KKDF, gerçek veya tüzel kişi ayrımı gözetilmeksizin, kullanılan krediler ve vadeli yapılan ithalatlar üzerinden alınan bir fondur.

KKDF kesintileri genel bütçeye gelir olarak kaydedilmektedir.

 

SORU 2: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun Kuruluş Amacı Nedir?

Merkez Bankası, KKDF uygulamasını bir kredi ve para politikası aracı olarak 1988 yılında uygulamaya koymuştur.

Merkez Bankası KKDF’yi 2002 yılına kadar takip edip uygulamasını fiilen yürütmüştür. 2002 yılından sonra ise KKDF takip ve tahsilatı Maliye Bakanlığına devredilmiştir.

 SORU 3: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunu Düzenleyen Mevzuat Nedir?

Fonun uygulamasına ilişkin temel açıklamalar, 4684 sayılı Kanun ile 26.08.1989 tarihli ve 20264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğ’de yapılmıştır.

 SORU 4: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hangi İşlemler Üzerinden Yapılır?

KKDF kesintisinin yapıldığı kredili işlemler şunlardır:

– Yurt içi bankalar ve finansman şirketlerinden kullanılan tüketici kredileri

– Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler

* TL cinsinden

* Döviz cinsinden

– Vadeli ithalat işlemleri

SORU 5: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Kimlerden Yapılır?

KKDF, yurt içinden tüketici kredisi kullanan, yurt dışından kredi kullanan ve vadeli ithalat yapan kişilerden alınmaktadır.

SORU 6: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun Mükellefleri Kimlerdir?

KKDF’nin mükellefleri:

Bankalar,

Finansman şirketleri,

Vadeli ithalat yapan kişilerdir.

SORU 7: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hangi Tutar Üzerinden Yapılır?

KKDF kesintisi;

Türk Lirası kredilerde tahakkuk ettirilen faiz tutarları,

Dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde, borç bakiyesine ilişkin kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarları,

Döviz ve altın kredilerinde kredinin kullanıldığı tarihte, kredinin anapara tutarı ve altın miktarları, Vadeli ithalatta ithalat bedeli üzerinden yapılır.

 SORU 8: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları Nelerdir?

KKDF kesintisi,

a) Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan,

– Tüketici kredilerinde % 15,

– Diğer kredilerde % 0,

b) Bankalar ve finansman şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde % 0,

c) Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından

sağladıkları

– Ortalama vadesi 1 yıla kadar olan TL kredilerde % 1

– Döviz ve altın kredilerinde ortalama vadeye göre % 0 ila % 3,

d) Vadeli ithalatta % 6

oranında yapılır.

İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulaması

Yurtdışından yapılan her ithalat KKDF’ye tabi değildir. İthalatın vadeli yapılması halinde vadeli ithalat bedeli üzerinden fon kesintisi yapılmaktadır.

KKDF uygulamasında ödeme şekli aşağıdaki şekilde olan ithalatlar vadeli ithalat olarak kabul edilir.

Kabul kredili

Mal mukabili

Vadeli akreditif

Yapılan ithalat işlemine ilişkin, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edilmesi halinde fon kesintisi yapılmamakta, bedelin bu tarihten sonra transfer edilmesi halinde ise ithalatçı kredilendirilmiş olacağından, söz konusu kredili işlem üzerinden KKDF kesintisi yapılmaktadır.

SORU 9: Yatırım Malların ve Ara Malların İthalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulaması nasıl yapılır?

Üretim maliyetlerinin azaltılması suretiyle ekonomik büyümeye katkıda bulunulması ve ilave istihdam yaratılması amacıyla, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli listede yer alan yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi yapılmamaktadır.

SORU 10: Yurt Dışı Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi nasıl yapılır?

Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler aşağıda yer aldığı şekilde KKDF’ye tabidir.

a) Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından

sağladıkları TL kredilerde KKDF oranı;

* Ortalama vadesi 1 yıla kadar olanlarda % 1,

* Ortalama vadesi 1 yıl ve üzeri olanlarda % 0,

b) Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından

sağladıkları döviz ve altın kredilerinde KKDF oranı;

* Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3,

* Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1,

* Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5,

* Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0,olarak uygulanmaktadır.

SORU 11: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun Beyanı ve Ödemesi nasıl yapılır?

Bankalar ve finansman şirketlerinden kullanılan kredilerden kesilen KKDF tutarları tahsil edildiği ayı izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar bankalar veya finansman şirketlerince beyan edilip ödenmektedir.

Vadeli ithalat işlemlerinde KKDF, ilgili gümrük idaresi tarafından ithalatçılardan tahsil edilmektedir.

Bu çerçevede, bankalar veya finansman şirketlerinden kredi kullanan veya vadeli ithalat yapan kişilerin herhangi bir beyanname verme yükümlülüğü yoktur.

SORU 12: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun İade Yöntemi nasıl yapılır?

Yersiz ve fazladan ödenen KKDF kesintileri kesintiyi yapan banka veya finansman şirketinin kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine gerekli evraklar ile başvurulmak suretiyle geri alınabilir.

SORU 13: Kıymetli Taşların İthalinde KKDF ödemem gerekir mi?

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirlenen kıymetli taşların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmek üzere kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Bakınız Kıymetli Taşlar nelerdir ; Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inciyi ifade eder.

SORU 14:İthalatta hangi ürün gruplarında KKDF doğmamaktadır?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalat ve bu belge kapsamında kullanılan 2 yıldan uzun vadeli krediler,

Bağlı muamele veya takas,

Petrol, (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday, arpa ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve ithalat işlemleri,

SORU 15 : Takas işlemlerinde KKDF Tahsilatı yapılırmı?

Takas işlemlerinin, takas dilekçesinde belirtildiği şekilde gerçekleştirildiğinin; takasa ilişkin ithalat ve ihracatların aynı gümrük müdürlüğünden yapılması halinde ilgili gümrük müdürlüğünce, farklı gümrük müdürlüklerinden yapılması halinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince tespit edilmesi, şartıyla KKDF kesintisi yapılmayacaktır.

SORU 16: İşlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde KKDF kesintisi yapılır mı?

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7 nci maddesi uyarınca, İstanbul Altın Borsasında işlem görmek üzere anılan Kararın 2 nci maddesinde belirtilen özelliklere sahip işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

ERKAN ATEŞ

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

DAHA FAZLA

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI KURSU BAŞLIYOR

Kurs yeri İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy

Metrobüs Durağı

Eğitmenler

Ahmet AVA Gümrük Müşaviri

Erkan ATEŞ Gümrük Müşaviri

Ders İçerikleri verilecek materyeller

Gümrük Mevzuatı Kitabı

Gümrük Mevzuatı Soru Bankası

Gümrük Mevzuatı Rehberi

Gümrük Mevzautı Pratik Bilgiler

Sınava kadar Whatsap Desteği

Ücretsiz Deneme Sınavları

Ücretsiz Rehberlik

3 Ağustos başlangıç

22 Eylül bitiş

Sabah 9 Akşam 5 arasında

İstanbul Arel Üniversitesinde yapılacaktır.

Ayrıntılı Bilgi için

Eğitim Direktörü

Gökhan Kılıç

0530 877 27 37

 

DAHA FAZLA

GÜNCEL GÜMRÜK SORU BANKASI 2019

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı ve Görevde Yükselme sınavları için 3000’e yakın  Beş seçenekli Meb formatında Hazır soru Bankası hazırlanmıştır 12 deneme sınavı Sınav sürecinde zor sorular çözmenin yada alternatif sorular çözmek yerine nokta atışı sorular sadece bu soru bankasında oluşturulmuştur.Soru Bankası  İçeriği aşağıdadır.

İletişim Erkan ATEŞ  Gümrük Müşaviri

erkan.tez@hotmail.com

80 TL olup siz meslektaşlarımıza sunulmuştur.

Whatsap 0534 796 72 17

 1. Gümrük kanunu 1 ila 14
 2. Gümrük yönetmeliği 1 ila 31
 3. Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14) – Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 4. Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11)
 5. Gümrük tarife cetveli
 6. Gümrük Tarife Cetveli izahnamesi
 7. Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 8. Avrupa Birliği Bağlayıcı Tarife Bilgileri
 9. Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)
 10. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
 11. Gümrük kanunu 23 ila 31 maddeleri
 12. Gümrük yönetmeliği 43 ila 57 maddeleri
 13. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2)
 14. Genelge No: 2012/29 (Gümrük Kıymeti hk.)
 15. Gümrük kanunu 33 ila 38 maddeleri
 16. Gümrük yönetmeliği 60 ila 71 maddeleri
 17. Gümrük kanunu 17 ila 22 maddeleri
 18. Gümrük yönetmeliği 33 ila 42 maddeleri
 19. Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar,
 20. Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar
 21. İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
 22. Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,
 23. Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,
 24. Şili-Morityus-Malezya-Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,
 25. D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,
 26. İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,
 27. Gümrük kanunu 55 ila 57 maddeleri
 28. Gümrük yönetmeliği 100 ila 111 maddeleri
 29. Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No: 1)
 30. Gümrük kanunu 58 ila 70 maddeleri
 31. Gümrük yönetmeliği 112 ila 203 maddeleri
 32. Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1)
 33. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 15)
 34. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)
 35. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) (Seri No: 2)
 36. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3)
 37. İthalat rejim Kararı – 95/7606
 38. İthalat Yönetmeliği
 39. İthalat Rejimi Tebliğleri
 40. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri
 41. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
 42. Bakanlar Kurulu Kararları / Cumhubaşkanı Kararları
 43. Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği
 44. Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı
 45. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sonuç ve Önlemlerinin Kaydı ve Bildirimi Yönetmeliği
 46. Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği
 47. Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri
 48. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 1)
 49. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)
 50. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)
 51. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)
 52. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)
 53. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)
 54. TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi
 55. Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)
 56. Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Kararı
 57. 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi
 58. Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4
 59. Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)
 60. Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)
 61. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)
 62. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)
 63. Hariçte İşleme Rejimi Kararı – 2007/11864
 64. Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)
 65. Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)
 66. İhracat Rejimi Kararı (95/7623)
 67. İhracat Yönetmeliği
 68. İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliği
 69. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar
 70. İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ
 71. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği
 72. Tasfiye Yönetmeliği (25.06.2013 t. 28688 s. R.G.)
 73. 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar – 2009/15481
 74. Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)
 75. Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)
 76. Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)
 77. Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)
 78. Genelge No: 2016/21 (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması)
 79. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği (27.08.2011 t. 28038 s. R.G.)
 80. Katma Değer Vergisi Kanunu – 3065
 81. Özel Tüketim Vergisi Kanunu-4760
 82. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 83. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oran larının Tespitine İlişkin Karar
 84. Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik
 85. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar
 86. 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunun
 87. Gümrük Yönetmeliği EK 01 ila EK 83 arası
 88. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu – 5607
 89. Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) (Seri No: 1)
 90. Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik
 91. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
 92. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
 93. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun – Kanun No 1567
 94. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesi
 95. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar-88/12944
 96. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar
 97. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında)
 98. Uluslararası Teslim şekilleri 2010
 99. Gümrük yönetmeliği ek 14
 100. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar – 2012/3305
 101. Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9)
 102. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
 103. Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)
 104. Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
 105. Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği
 106. Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ
 107. Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)
 108. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği
 109. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 114)
 110. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)
 111. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)
 112. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)
 113. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)
 114. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)
 115. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)
 116. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 92)
 117. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)(Seri No: 9)
 118. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ
 119. Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
 120. Gümrük İşbirliği Konseyi Kuruluş Anlaşması
 121. Nairobi Sözleşmesi
 122. SECI Merkezi Anlaşması
 123. İstanbul Sözleşmesi (Geçici İthalat Sözleşmesi)
 124. Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu
 125. D-8 Ülkeleri
 126. Dünya Gümrük örgütü
 127. Dünya Ticaret Örgütü
 128. Basel Sözleşmesi
 129. Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma
 130. 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı
 131. Gümrük suçlarının önlenmesi, soruşturulması konularında karşılıklı idari yardımlaşmayı öngören antlaşma
 132. Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme
 133. Uluslararası Hava Taşımacılığı
DAHA FAZLA