KKDF (Kaynak Kullanım Destekleme Fonu) nedir? İthalatta KKDF nasıl oluyor? KKDF Oranları nedir?

Sorularla Kaynak Kullanım Destekleme Fonu Nedir?

SORU 1: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Nedir?

KKDF, gerçek veya tüzel kişi ayrımı gözetilmeksizin, kullanılan krediler ve vadeli yapılan ithalatlar üzerinden alınan bir fondur.

KKDF kesintileri genel bütçeye gelir olarak kaydedilmektedir.

 

SORU 2: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun Kuruluş Amacı Nedir?

Merkez Bankası, KKDF uygulamasını bir kredi ve para politikası aracı olarak 1988 yılında uygulamaya koymuştur.

Merkez Bankası KKDF’yi 2002 yılına kadar takip edip uygulamasını fiilen yürütmüştür. 2002 yılından sonra ise KKDF takip ve tahsilatı Maliye Bakanlığına devredilmiştir.

 SORU 3: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunu Düzenleyen Mevzuat Nedir?

Fonun uygulamasına ilişkin temel açıklamalar, 4684 sayılı Kanun ile 26.08.1989 tarihli ve 20264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğ’de yapılmıştır.

 SORU 4: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hangi İşlemler Üzerinden Yapılır?

KKDF kesintisinin yapıldığı kredili işlemler şunlardır:

– Yurt içi bankalar ve finansman şirketlerinden kullanılan tüketici kredileri

– Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler

* TL cinsinden

* Döviz cinsinden

– Vadeli ithalat işlemleri

SORU 5: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Kimlerden Yapılır?

KKDF, yurt içinden tüketici kredisi kullanan, yurt dışından kredi kullanan ve vadeli ithalat yapan kişilerden alınmaktadır.

SORU 6: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun Mükellefleri Kimlerdir?

KKDF’nin mükellefleri:

Bankalar,

Finansman şirketleri,

Vadeli ithalat yapan kişilerdir.

SORU 7: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hangi Tutar Üzerinden Yapılır?

KKDF kesintisi;

Türk Lirası kredilerde tahakkuk ettirilen faiz tutarları,

Dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde, borç bakiyesine ilişkin kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarları,

Döviz ve altın kredilerinde kredinin kullanıldığı tarihte, kredinin anapara tutarı ve altın miktarları, Vadeli ithalatta ithalat bedeli üzerinden yapılır.

 SORU 8: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları Nelerdir?

KKDF kesintisi,

a) Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan,

– Tüketici kredilerinde % 15,

– Diğer kredilerde % 0,

b) Bankalar ve finansman şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde % 0,

c) Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından

sağladıkları

– Ortalama vadesi 1 yıla kadar olan TL kredilerde % 1

– Döviz ve altın kredilerinde ortalama vadeye göre % 0 ila % 3,

d) Vadeli ithalatta % 6

oranında yapılır.

İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulaması

Yurtdışından yapılan her ithalat KKDF’ye tabi değildir. İthalatın vadeli yapılması halinde vadeli ithalat bedeli üzerinden fon kesintisi yapılmaktadır.

KKDF uygulamasında ödeme şekli aşağıdaki şekilde olan ithalatlar vadeli ithalat olarak kabul edilir.

Kabul kredili

Mal mukabili

Vadeli akreditif

Yapılan ithalat işlemine ilişkin, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edilmesi halinde fon kesintisi yapılmamakta, bedelin bu tarihten sonra transfer edilmesi halinde ise ithalatçı kredilendirilmiş olacağından, söz konusu kredili işlem üzerinden KKDF kesintisi yapılmaktadır.

SORU 9: Yatırım Malların ve Ara Malların İthalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulaması nasıl yapılır?

Üretim maliyetlerinin azaltılması suretiyle ekonomik büyümeye katkıda bulunulması ve ilave istihdam yaratılması amacıyla, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli listede yer alan yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi yapılmamaktadır.

SORU 10: Yurt Dışı Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi nasıl yapılır?

Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler aşağıda yer aldığı şekilde KKDF’ye tabidir.

a) Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından

sağladıkları TL kredilerde KKDF oranı;

* Ortalama vadesi 1 yıla kadar olanlarda % 1,

* Ortalama vadesi 1 yıl ve üzeri olanlarda % 0,

b) Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından

sağladıkları döviz ve altın kredilerinde KKDF oranı;

* Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3,

* Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1,

* Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5,

* Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0,olarak uygulanmaktadır.

SORU 11: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun Beyanı ve Ödemesi nasıl yapılır?

Bankalar ve finansman şirketlerinden kullanılan kredilerden kesilen KKDF tutarları tahsil edildiği ayı izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar bankalar veya finansman şirketlerince beyan edilip ödenmektedir.

Vadeli ithalat işlemlerinde KKDF, ilgili gümrük idaresi tarafından ithalatçılardan tahsil edilmektedir.

Bu çerçevede, bankalar veya finansman şirketlerinden kredi kullanan veya vadeli ithalat yapan kişilerin herhangi bir beyanname verme yükümlülüğü yoktur.

SORU 12: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun İade Yöntemi nasıl yapılır?

Yersiz ve fazladan ödenen KKDF kesintileri kesintiyi yapan banka veya finansman şirketinin kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine gerekli evraklar ile başvurulmak suretiyle geri alınabilir.

SORU 13: Kıymetli Taşların İthalinde KKDF ödemem gerekir mi?

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirlenen kıymetli taşların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmek üzere kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Bakınız Kıymetli Taşlar nelerdir ; Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inciyi ifade eder.

SORU 14:İthalatta hangi ürün gruplarında KKDF doğmamaktadır?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalat ve bu belge kapsamında kullanılan 2 yıldan uzun vadeli krediler,

Bağlı muamele veya takas,

Petrol, (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday, arpa ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve ithalat işlemleri,

SORU 15 : Takas işlemlerinde KKDF Tahsilatı yapılırmı?

Takas işlemlerinin, takas dilekçesinde belirtildiği şekilde gerçekleştirildiğinin; takasa ilişkin ithalat ve ihracatların aynı gümrük müdürlüğünden yapılması halinde ilgili gümrük müdürlüğünce, farklı gümrük müdürlüklerinden yapılması halinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince tespit edilmesi, şartıyla KKDF kesintisi yapılmayacaktır.

SORU 16: İşlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde KKDF kesintisi yapılır mı?

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7 nci maddesi uyarınca, İstanbul Altın Borsasında işlem görmek üzere anılan Kararın 2 nci maddesinde belirtilen özelliklere sahip işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

ERKAN ATEŞ

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

DAHA FAZLA

İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR – İHRACATI YASAK MALLAR LİSTESİ

Alıntı:31.03.2020 Pc Gümrük Külliyatı

İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ  (96/31)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  19/9/1996 tarih ve 22762 sayılı R.G.

30-1/12 31/1-31 Kayda Bağlı İhracat Listesi

Genelgeler          1             2             3             4             5

Tasarruflu Yazılar               1          215121    31466     4          5     6          7             8             953207864  10

 

Madde 1– 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi uyarınca; kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış olan mallar, bu Tebliğ’in Ek’inde yer alan listede sıralanmıştır.

Madde 2- 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin İhracat 96/2 sayılı Tebliğ, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü (26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı R.G. İhracat 2020/6 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı tarihi (bu tarih hariç) öncesinde gümrük beyannamesi tescil edilmiş mallara uygulanmaz.

Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

EK 1

İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ (EK-1)

(18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı R.G. İhracat 2009/11 Tebliğ ile değişik Mülga Liste)

MADDE YASAL DAYANAK
1-Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 23/07/1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 2863 sayılı ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’
2-Hint keneviri 24/06/1933 tarih ve 2435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 2313 sayılı ‘Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’
3-Tütün tohumu ve fidesi 04/12/2002 tarih ve 24956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan ‘Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
4-İhracı ön izne bağlı mallar listesinde yer alan türler hariç bütün av ve yaban hayvanları (canlı ve cansız olarak ve tanınabilir en küçük parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon) 13/4/1990 tarih ve 20491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 08/03/1990 tarih ve 90/234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
5-Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dışbudak, karaağaç ve ıhlamur adlı ağaç türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı  İhr.044

Tasarruflu Yazılar      1          2

11/05/1974 tarih ve 14883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 24/4/1974 tarih ve 7/8186 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
6-Doğadan toplanan doğal çiçek soğanları 004 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
7- Odun (10.11.2010 tarih ve 27755 sayılı R.G. İhracat 2010/16 ile değişik)[1] 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
8-Sığla (liquidambar orientalis) 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
9-Yalankoz (pterocarya carpinifolia) 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
10-Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter) 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
11-Zeytin (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç), incir (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç), fındık, antep fıstığı, asma (sultani çekirdeksiz) fidanları (17.05.2011 tarihli ve 27937 sayılı R.G. İhracat 2011/8 Tebliğ ile değişik)[2] 06/01/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

 

12- Salep (toz, tablet ve her türlü formda) (19.09.2009 / 27354 sayılı R.G. Düzeltme ile eklenmiştir) 2018/49 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan İhracat Rejimi Kararı

EK 2

İHRACI ÖN İZNE  BAĞLI MALLAR LİSTESİ (EK-2)

(18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı R.G. İhracat 2009/11 Tebliğ ile değişik Mülga Liste)

MADDE İZNİ VEREN KURUM YASAL DAYANAK
1-Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojiler

Genelgeler         1

Tasarruflu Yazılar    1

Milli Savunma Bakanlığı 03/07/2004 tarih ve 25511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 5201 sayılı ‘Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun’un 4üncü maddesi gereği her yıl revize edilerek Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste‘
2-Afyon ve haşhaş kellesi

Genelgeler         1       2

 

Sağlık Bakanlığı 24/06/1933 tarih ve 2435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 2313 sayılı ‘Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’

PcGK Not: Afyon ve haşhaş ithalatı/ihracatı hakkında 3298 s.k. ve yönetmelik de bulunmaktadır.

3-Uyuşturucu maddeler ve 1972 tarihli Protokolle değiştirilen 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere İlişkin Sözleşme ve 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamındaki mallar.  Genelgeler         1      2

Tasarruflu Yazılar    1

Sağlık Bakanlığı 24/06/1933 tarih ve 2435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 2313 sayılı ‘Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’ ve 1972 tarihli Protokolle değiştirilen 1961 tarihli ‘Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi‘, 1971 tarihli ‘Psikotrop Maddelere İlişkin Sözleşme‘ ve 1988 tarihli ‘Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
4-Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi Kapsamındaki mallar

Tasarruflu Yazılar    1     Genelgeler     1

Çevre ve Orman Bakanlığı[3] 15/5/1994 tarih ve 21935 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 07/03/1994 tarih ve 94/5419 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış ‘Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi
5-Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, porsuk ile yılanlar, kaplumbağa ve kertenkelelerin canlı ve cansız halde ve bunların tanınabilir parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon Çevre ve Orman Bakanlığı 13/04/1990 tarih ve 20491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 08/03/1990 tarih ve 90/234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
6-Gübreler (Kimyevi gübreler hariç)

Tarımda Kullanılan Organik, Mineral Ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı[4] 13/01/1965 tarih ve 11905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 19/12/1964 tarih ve 6/4090 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 27/12/1924 tarih ve 2/1771 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı
7-Tohumluklar (Orman ağacı tohumları ve diğer yetiştirme materyalleri hariç)

Genelgeler          1

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 08/11/2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan  5553 sayılı ‘Tohumculuk Kanunu’
8-Ankara (Tiftik) keçisi

Genelgeler          1

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 10/03/2001 tarih ve 24338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 4631 sayılı ‘Hayvan Islahı Kanunu[5]
9- Su ürünlerinden su ürünleri avcılığını düzenleyen esaslar çerçevesinde avlanması tamamen yasak olan cins ve nitelikteki su ürünleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 04/04/1971 tarih ve 13799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 1380 sayılı ‘Su Ürünleri Kanunu’, 10/03/1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan ‘Su Ürünleri Yönetmeliği‘, ‘Su Ürünleri Yönetmeliği’ kapsamında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğler
10-Yarış atları

Genelgeler          1

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 10/03/2001 tarih ve 24338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan ‘Hayvan Islahı Kanunu[6]
11-Yem Kanunu kapsamına giren yemler PcGK Not:[7]

Genelgeler          1

Tasarruflu Yazılar    1

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 07/06/1973 tarih ve 14557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 1734 sayılı ‘Yem Kanunu[8]
12-Veteriner İlaçları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1262 sayılı ‘İspençiyarı ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Yeniden Bazı Hükümler İlavesine Dair 3490 sayılı Kanun’
13-İhracatı kotayla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları

(İlgili Yönetmelik)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
14-Damızlık büyük ve küçük baş hayvan

Genelgeler          1

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 10/03/2001 tarih ve 24338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 4631 sayılı ‘Hayvan Islahı Kanunu[9]
15-Doğa Mantarı (Sadece AB üyesi ülkelere yönelik ihracat için)  26206 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
16-Mavi yüzgeçli orkinos (thynus thunnus) (canlı, taze soğutulmuş, dondurulmuş veya işlenmiş) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
17-Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki mallar

Tasarruflu Yazılar 130661

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 13/09/2007 tarih ve 26642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan ‘Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelik’ ve ‘Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelik Kapsamına Giren Eşya Kalemlerini Belirten ‘Nükleer Transfer Uyarı Listesi’ ve ‘Nükleer Çift Kullanımlı Eşya Listesi’ne İlişkin Tebliğ’ (TAEK/NGD:2007/1)   Mer’i Yönetmelik
18-Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ekipman, Yazılım ve Teknoloji Ek’i Dahilindeki Malzemeler Milli Savunma Bakanlığı 03/07/2004 tarih ve 25511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 5201 sayılı ‘Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun’un 4üncü maddesi gereği her yıl revize edilerek Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste
19- Şeker

Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ

T.C. Şeker Kurumu 19/04/2001 tarih ve 24378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 4634 sayılı ‘Şeker Kanunu’
20- Orman ağacı tohumları ve diğer yetiştirme materyalleri Çevre ve Orman Bakanlığı 08/05/2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 4856 sayılı ‘Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’, 08/11/2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 5553 sayılı ‘Tohumculuk Kanunu’

 

21-87/12028 Karar sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddeler (harp silah ve mühimmatı hariç) İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)

(05.08.2011 tarihli ve 28016 sayılı R.G. İhracat 2011/14 Tebliğ ile değişik)[10]

18/05/1955 tarih ve 9009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 6551 sayılı ‘Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkındaki Kanun’, 87/12028 Karar sayılı ‘Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük’, 2001/2443 Karar sayılı Tüzük
22- Zeytin fidanı  (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içerisinde sertifikalandırılmış olanları) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
23- Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi Kapsamındaki Malzemeler Milli Savunma Bakanlığı 03/07/2004 tarih ve 25511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 5201 sayılı ‘Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun’un 4üncü maddesi gereği her yıl revize edilerek Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste’
24- Yaprak tütün, tütün döküntüleri Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 09/01/2002 tarih ve 24635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 4733 Sayılı ‘Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’
25-  070310190011 GTİP’li Kuru Soğan (07.01.2020 tarih ve 31001 sayılı R.G. İhracat 2020/1 Tebliğ ile eklenmiştir) Tarım ve Orman Bakanlığı

Kumanya muafiyeti

T.Yazı      153387409

6/1/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
26-  070190 GTİP’li Taze veya Soğutulmuş Patates (tohumluk hariç) (07.01.2020 tarih ve 31001 sayılı R.G. İhracat 2020/1 Tebliğ ile eklenmiştir) Tarım ve Orman Bakanlığı

Kumanya muafiyeti

6/1/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
27- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler)” (04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı R.G. İhracat 2020/4 Tebliğ ile eklenmiştir) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Genelgeler      1

T.Yazı      153207864

6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623  sayılı İhracat Rejimi Kararı
28- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “tulum (koruyucu iş elbisesi)” (04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı R.G. İhracat 2020/4 Tebliğ ile eklenmiştir) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
29- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler)” (04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı R.G. İhracat 2020/4 Tebliğ ile eklenmiştir) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
30- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “gözlük (koruyucu gözlükler)” (04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı R.G. İhracat 2020/4 Tebliğ ile eklenmiştir) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
31- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “tıbbı ve cerrahi maske” (04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı R.G. İhracat 2020/4 Tebliğ ile eklenmiştir) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
32- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “tıbbi steril/non-steril eldiven” (04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı R.G. İhracat 2020/4 Tebliğ ile eklenmiştir) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623  sayılı İhracat Rejimi Kararı
33- Tıbbı Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9019.20.00.00.18 GTİP’li Ventilatör  (26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı R.G. İhracat 2020/6 Tebliğ ile eklenmiştir) Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu 6/1/1996 Tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
34- Tıbbı Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9018.90.84.00.19 GTİP’li Ecmo (26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı R.G. İhracat 2020/6 Tebliğ ile eklenmiştir) Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu 6/1/1996 Tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
35- Tıbbı Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9019.20.00.00.18 GTİP’li Oksijen Konsantratörü (26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı R.G. İhracat 2020/6 Tebliğ ile eklenmiştir) Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu 6/1/1996 Tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
36- Tıbbı Cihaz Yönetmeliği  kapsamında piyasaya arz edilen Ventilasyon sarfları

(9019.20, 90.26 GTİP’li Flow sensör, 84.81,  9019.20 GTİP’li Ekspirasyon valfi,9027.10 GTİP’li Oksijen sensörü, 9019.20 GTİP’li Ventilatör devreleri) (26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı R.G. İhracat 2020/6 Tebliğ ile eklenmiştir)

Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu 6/1/1996 Tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
37- Tıbbı Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9018.90.60.00.00 GTİP’li Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi) (26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı R.G. İhracat 2020/6 Tebliğ ile eklenmiştir) Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu 6/1/1996 Tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
38- Tıbbı Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9018.39 GTİP’li IV Kanül (26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı R.G. İhracat 2020/6 Tebliğ ile eklenmiştir) Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu 6/1/1996 Tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
39- Tıbbı Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 90.18, 90.19 GTİP’li Entübasyon Tüpleri (26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı R.G. İhracat 2020/6 Tebliğ ile eklenmiştir) Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu 6/1/1996 Tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
40- Tıbbı Cihaz Yönetmeliği  kapsamında piyasaya arz edilen 9018.19.10.00.00 GTİP’li Yoğun Bakım Monitörleri (26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı R.G. İhracat 2020/6 Tebliğ ile eklenmiştir) Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu 6/1/1996 Tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/9/1996 22762
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 8/10/1997 23134
2- 5/2/1998 23249
3- 19/7/1998 23407
4- 9/2/2000 23959
5- 26/6/2000 24091
6- 21/4/2002 24733
7- 7/8/2002 24839
8- 8/11/2002 24930
9- 14/3/2004 25402
10- 21/5/2004 25468
11- 18/1/2005 25704
12- 17/3/2005 25758
13- 6/6/2006 26190
14- 17/8/2007 26616
15- 27/6/2008 26919
16- 1/4/2009 27187
17- 18/9/2009 27353
18- 19/9/2009 27354
19- 10/11/2010 27755
20- 17/5/2011 27937
21- 5/8/2011 28016
22- 7/1/2020 31001
23- 4/3/2020 31058

 

[1] Mülga; Odun ve odun kömürü (Meyve kabuklarından üretilen mangal kömürü hariç)

[2] Mülga; 11-Zeytin (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç), incir, fındık, antep fıstığı, asma (sultani çekirdeksiz) fidanları

[3] PcGK Not: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

[4] PcGK Not: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

[5] PcGK Not: 5996 sayılı Kanun ile Yürürlükten kaldırılmıştır.

[6] PcGK Not: 5996 sayılı Kanun ile Yürürlükten kaldırılmıştır.

[7] PcGK Not: 1734 sayılı Kanun 5996 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış olup, Mer’i Kanunda ihracat için herhangi bir ön izinden bahsedilmediği görüldüğünden 96/31 sayılı Tebliğin revize edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bununla birlikte, 08.10.2018 / 37813252 GGM yazıları eki Tarım Bakanlığının yazılarından bahsedilerek dahilde işleme rejiminde de olsa ön izin alınacağı ifade edilmektedir.

[8] PcGK Not: 5996 sayılı Kanun ile Yürürlükten kaldırılmıştır.

[9] PcGK Not: 5996 sayılı Kanun ile Yürürlükten kaldırılmıştır.

[10] Mülga hali; İçişleri Bakanlığı

DAHA FAZLA

İş dünyası için Whatsapp Web Tavsiyesi

İş dünyası için Whatsapp Web uygulaması büyük kolaylıklar getirdi. İş Dünyasına tavsiyemiz Whatsapp Web kullanarak büyük kolaylıklar sağlamalarıdır. İş dünyasında Whatsapp kullanımı konusunda yoğun ve aktif olanlar mutlaka bu programı kullanmalıdır.  Şimdi bu konu hakkında derlenen haberi paylaşıyoruz.

WhatsApp Web hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Mesajlaşma servisi WhatsApp’ın bilgisayarlarda kullanımı için geliştirdiği WhatsApp Web nedir, nasıl kullanılır gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık ve haberimizde paylaşıyoruz.

 

WhatsApp Web hakkındaki merak edilen bilgileri haberimizden görebilirsiniz. Son yılların en çok kullanılan ve günümüzde hemen hemen her akıllı cihazda bulunan Whatsapp uygulamasının masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği WhatsApp Web ile ilgili ayrıntılı bilgileri haberimizde sizlere aktarıyoruz. Facebook’un Şubat 2014 yılında satın aldığı WhatsApp, gün geçtikçe yeni özellikleri ve çeşitli hizmetleri ile kullanıcılarına sunumlar yapmaya devam ediyor. Peki WhatsApp Web nedir, nasıl kullanılır?Geçtiğimiz yıl kullanılmaya başlanan WhatsApp’ın Web sürümü, telefonunuz ile entegre olarak bilgisayarlardan mesajlaşmanızı sağlayan bir yenilik oldu. WhatsApp Web‘in detaylı bilgilerini ve açıklamaları haberimizin devamından inceleyebilirsiniz.

WhatsApp Web girişi için tıklayınız

WhatsApp Web kullanımı hakkında bilgiler

WhatsApp’a hem telefonunuz hem de web üzerinden erişilebilirsiniz.WhatsApp Web, akıllı telefonunuzdaki WhatsApp hesabınızın bilgisayar tabanlı uzantısıdır. Gönderip aldığınız tüm mesajlar telefonunuz ve bilgisayarınız arasında senkronizedir ve her iki cihazda da tüm mesajlarınızı görebilirsiniz. Telefonunuzda yapacağınız herhangi bir aktivite WhatsApp Web’e veya WhatsApp Web’de yapacağınız işlem telefonunuza yansıyacaktır. Şu anda WhatsApp Web sadece Android, iPhone, Windows Phone 8.0 ve 8.1, Nokia S60, Nokia S40 EVO, BlackBerry ve BlackBerry 10 akıllı telefonlarda kullanılabilir.

WhatsApp Web başka bir WhatsApp hesabı değildir. Bilgisayarınızda ve telefonunuzda WhatsApp kullandığınızda, bu iki cihazda aynı hesaba giriş yapmış olursunuz.

WhatsApp Web kullanabilmeniz için birkaç temel gereklilik vardır:

Telefonunuzda aktif bir WhatsApp hesabınız olması gereklidir.

Telefon ve bilgisayarınızda güçlü ve sabit bir internet bağlantınız olmalıdır.

WhatsApp Web’i kullanmak için web tarayıcısı olarak Chrome, Firefox, Opera veya Safari’nin en son sürümünü kullanmanız gerekmektedir.

WhatsApp Web’e başlamak için önce telefonunuz ve bilgisayarınızı eşleştirmeniz gerekmektedir:

Bilgisayarınızda web.whatsapp.com adresine gidin.

Telefonunuzda WhatsApp’ı açın.

Android, Nokia S60 ve Windows Telefonda: Menu > WhatsApp Web’e gidin

iPhone’da:Ayarlar > WhatsApp Web’e gidin.

BlackBerry’de: Sohbetler > Menu > WhatsApp Web’e gidin.

BlackBerry 10’de: Ekranı yukarıdan aşağıya çekin > WhatsApp Web’e gidin.

Nokia S40’da: Ekranı aşağıdan yukarıya doğru çekin > WhatsApp Web’ e gidin.

Telefondan gelen, bilgisayarınızın ekranındaki QR kodunu tarayın.

Telefonunuzda, WhatsApp Web’e giderek Giriş yapılmış bilgisayarlar’ı görebilir veya aktif bir WhatsApp oturumundan çıkış yapabilirsiniz.

WhatsApp Web’i Çalıştıran Cihazlar Neler?

WhatsApp Web’in çalışabilmesi için ilk şart, Chrome tarayıcı kullanıyor olmanız. Yani Safari, Firefox, Opera gibi tarayıcı kulalnanların bu hizmetten yararlanması içim Chrome’a geçiş yapmaları gerekiyor. Onun dışında iOS cihaz kullanıcıları da bu hizmetten yararlanamıyorlar. Bunun sebebi, Apple’ın getirmiş olduğu platform kısıtlamaları. Yani iPhone kullanıyorsanız, şimdilik bilgisayarınızda WhatsApp kullanamayacaksınız.

Sorunsuz bir şekilde çalıştığı cihazlara bakacak olursak, Android, Windows Phone, BlackBerry ve Nokia’nın S60 tabanlı versiyonlarını sıralayabiliriz.

Telefonunuzda WhatsApp’ı açın.
Android, Nokia S60 ve Windows Telefonda: Menu> WhatsApp Web’e gidin
iPhone’da:Ayarlar> WhatsApp Web’e gidin.
BlackBerry’de: Sohbetler> Menu> WhatsApp Web’e gidin.
BlackBerry 10’da: Ekranı yukarıdan aşağıya çekin> WhatsApp Web’e gidin.
Nokia S40’da: Ekranı aşağıdan yukarıya doğru çekin> WhatsApp Web’ e gidin.
Telefondan gelen, bilgisayarınızın ekranındaki QR kodunu tarayın.
Telefonunuzda, WhatsApp Web’e giderek Giriş yapılmış bilgisayarlar’ı görebilir veya aktif bir WhatsApp oturumundan çıkış yapabilirsiniz.

NOT: Telefonunuzdaki veri kullanımı ücretini azaltmak için WhatsApp Web kullanırken her zaman telefonunuzla bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı tavsiye ederiz.

Comodo, dünya çapında 900 milyonu aşan WhatsApp kullanıcılarını yeni bir saldırıya karşı uyardı. Siber suçlular, rasgele kişilerin hedeflendiği bir kimlik avı kampanyası kapsamında resmi WhatsApp içeriği gibi görünen sahte e-postalar göndermeye başladı.

Mesaja tıklandığında kötü amaçlı yazılım bilgisayarlara ya da telefonlara bulaşarak bütün kişisel bilgileri ve dosyaları ele geçiriyor.

Whatsapp’tan gelmiş gibi görünen e-postaya dikkat

Comodo, siber saldırganlara karşı güvenlik çözümleri üretmeye devam ediyor. Comodo Antispam Laboratuvarları (CASL) son olarak, sayıları 900 milyonu aşan WhatsApp kullanıcılarını hedef alan bir saldırıyı tespit etti.

WhatsApp saldırısı; IP, alan adı ve URL analizlerinden yararlanarak ortaya çıkardı. Yeni yöntemde, siber saldırganlar, rastgele kişilerin hedeflendiği kimlik avı (phishing) kampanyası kapsamında, kötü amaçlı yazılımı (malware) yaymak için resmi WhatsApp içeriği gibi görünen sahte e-postalar gönderiyor.

Mesaja tıklandığında kötü amaçlı yazılım bilgisayarlara ya da telefonlara bulaşmış oluyor.

E-postalar, “WhatsApp” olarak bir şemsiye marka adı altında gizlenmiş şekilde sahte bir adresten geliyor, ama “kimden” kısmına dikkatle bakıldığında e-postanın aslında WhatsApp’tan gelmediği kolayca anlaşılıyor.

KONU SATIRLARI RASTGELE KARAKTER DİZİSİYLE BİTİYOR

Comodo Antispam Laboratuvarları, siber saldırganların, bu kötü amaçlı yazılımı yaymak ve bilgisayarlara bulaştırmak için yazdıkları e-postalardaki konu satırlarının her birinin, ‘xgod’ ya da ‘Ydkpda’ gidi rastgele bir karakter dizisiyle bittiğini tespit etti.

Bunların bazı verileri kodlayarak alıcıları belirlemek için kullanıldığı değerlendiriliyor.

OTOMATİK AÇILAN BİR UYGULAMAYA EKLENİYOR

Konu satırlarının ek kısmında, kötü amaçlı yazılımın yürütülebilir (.exe) dosyasının yer aldığı bir sıkıştırılmış (zip) dosya bulunuyor.

Söz konusu kötü amaçlı yazılım, “Nivdort” ailesinin bir varyantı. Bu kötü amaçlı yazılım çoğu zaman kendini farklı sistem klasörleri içine kopyalıyor ve bilgisayarın kayıt defterinde otomatik açılan bir uygulamaya kendini ekliyor.

E-posta ekindeki zip dosyası açılıp çalıştırıldığında, kötü amaçlı yazılım bilgisayara geçmiş oluyor.

WhatsApp Araması ile her gün 100 milyon görüşme yapılıyor. Bir yıldan fazla bir zamandır insanlar WhatsApp aramasını tüm dünyada farklı yerlerdeki aile ve arkadaşlarını aramak için kullanılıyor. Bu, uzak ülkelerde olduğunuzda veya sadece mesajlar yetmediğinde iletişimde kalmanın harika bir yolu. Bugün WhatsApp’ta her gün 100 milyondan fazla telefon görüşmesi yapılıyor – yani, saniyede 1.100 aramadan fazla! Pek çok kişinin bu özelliği kullanışlı bulması bizi çok sevindirdi. Önümüzdeki aylarda bu özelliği daha da geliştirmek için çalışıyoruz.

Whatsapp alıntı yapma özelliği ile karşımıza çıkıyor. Son zamanların en çok kullanılan programlarından biri olan Whatsapp’ın yeni özelliğinde eskiden gönderilen mesajları alıntı yapılabilecek. WhatsApp’ın alıntı özelliği hakkındaki detaylı bilgileri haberimizden inceleyebilirsiniz. İşte tüm detaylar.

WhatsApp’ta ‘alıntı yapma’ dönemi

Getirdiği güncellemelerle gündemden düşmeyen WhatsApp’tan bir yenilik daha var. Android platformundaki beta sürümünde alıntı yapma özelliğinin geldiği görüldü.

Anlık mesajlaşma platformunun lideri WhatsApp cephesinde yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Hatırlayacağımız üzere geçtiğimiz ay masaüstü uygulamasının geldiğini duyurmuştuk. Sonrasında ise görüntülü konuşma ve en son GIF yani hareketli görüntü desteğinin geleceğini belirtmiştik.

WhatsApp’ın Android beta sürümünde (2.16.118) bir yeniliğin daha geldiği görüldü: Alıntı yapma özelliği. Bu özellik ile birlikte bir kişiyle konuşurken eskiden gönderilen mesajları veya bir başkasının gönderdiği mesajları kopyala yapıştır yapmak yerine doğrudan alıntılayabileceğiz. Böylelikle mesajlar inandırıcılık açısından daha başarılı olacak.

Hali hazırda kopyala yapıştır veya ekran görüntüsü alarak zaten bu işlemi görebiliyorduk. Lakin WhatsApp’ın bu hizmetiyle bir mesajı alıntılama hem daha hızlı hem de çok daha kolay olacak.

Android beta sürümünde sızan bu görüntülerdeki özelliğin, iOS ve Windows Mobile işletim sistemleri için de kapsamlı bir güncellemeyle gelmesi bekleniyor.

WHATSAPP GIF ÖZELLİĞİ

Dünya üzerinde kullanılan en popüler mesaj uygulaması olan Whatsapp son zamanlarda yaptığı başarılı güncellemelere bir yenisini daha eklemek üzere olduğunu açıkladı. Whatsapp mesajlaşmanın yanı sıra dosya alışverişi, resim transferi, videoaktarımı gibi özellikleri ile de bu alanda rakipsiz olduğunu her fırsatta kullanıcılar üzerinde hissettirmesine rağmen ortaya koyduğu farklılıklara da son verecek gibi durmuyor. Son zamanlarda oldukça popüler olan GIF videolarını bünyesinde barındırmak üzere adımlar atmaya hazırlanan Whatsapp’ın bu uygulamasından da alnının akıyla çıkması bekleniyor.
GIF desteği ile yapılacak olan mesajlaşmaları da özel şifreleme sistemine dahil edecek olan Whatsapp’ın güncellemeyi ne zaman yayınlayacağı ise henüz bilinmiyor. Kısa zaman içerisinde sunulacak olan güncellemenin içeriğinde yer alacak olan iki özellikten biri olan GIF desteğinin kullanıcılardan göreceği tepki de soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Test sürümleri denenen ve oldukça olumlu bir performans alınan GIF videolarının kullanıcılara büyük bir rahatlık sunması da bekleniyor. Dakikalar süren uzun videolar yerine 3-7 saniye bandında olan daha kısa videoları birbirlerine gönderme fırsatı bulacak olan Whatsapp kullanıcıları merakla yeni yayınlanacak olan güncellemeyi de merakla bekliyor. Alıntılama: https://www.yenisafak.com

DAHA FAZLA

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI KURSU BAŞLIYOR

Kurs yeri İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy

Metrobüs Durağı

Eğitmenler

Ahmet AVA Gümrük Müşaviri

Erkan ATEŞ Gümrük Müşaviri

Ders İçerikleri verilecek materyeller

Gümrük Mevzuatı Kitabı

Gümrük Mevzuatı Soru Bankası

Gümrük Mevzuatı Rehberi

Gümrük Mevzautı Pratik Bilgiler

Sınava kadar Whatsap Desteği

Ücretsiz Deneme Sınavları

Ücretsiz Rehberlik

3 Ağustos başlangıç

22 Eylül bitiş

Sabah 9 Akşam 5 arasında

İstanbul Arel Üniversitesinde yapılacaktır.

Ayrıntılı Bilgi için

Eğitim Direktörü

Gökhan Kılıç

0530 877 27 37

 

DAHA FAZLA

GÜNCEL GÜMRÜK SORU BANKASI 2019

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı ve Görevde Yükselme sınavları için 3000’e yakın  Beş seçenekli Meb formatında Hazır soru Bankası hazırlanmıştır 12 deneme sınavı Sınav sürecinde zor sorular çözmenin yada alternatif sorular çözmek yerine nokta atışı sorular sadece bu soru bankasında oluşturulmuştur.Soru Bankası  İçeriği aşağıdadır.

İletişim Erkan ATEŞ  Gümrük Müşaviri

erkan.tez@hotmail.com

80 TL olup siz meslektaşlarımıza sunulmuştur.

Whatsap 0534 796 72 17

 1. Gümrük kanunu 1 ila 14
 2. Gümrük yönetmeliği 1 ila 31
 3. Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14) – Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 4. Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11)
 5. Gümrük tarife cetveli
 6. Gümrük Tarife Cetveli izahnamesi
 7. Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 8. Avrupa Birliği Bağlayıcı Tarife Bilgileri
 9. Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)
 10. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
 11. Gümrük kanunu 23 ila 31 maddeleri
 12. Gümrük yönetmeliği 43 ila 57 maddeleri
 13. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2)
 14. Genelge No: 2012/29 (Gümrük Kıymeti hk.)
 15. Gümrük kanunu 33 ila 38 maddeleri
 16. Gümrük yönetmeliği 60 ila 71 maddeleri
 17. Gümrük kanunu 17 ila 22 maddeleri
 18. Gümrük yönetmeliği 33 ila 42 maddeleri
 19. Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar,
 20. Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar
 21. İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
 22. Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,
 23. Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,
 24. Şili-Morityus-Malezya-Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,
 25. D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,
 26. İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,
 27. Gümrük kanunu 55 ila 57 maddeleri
 28. Gümrük yönetmeliği 100 ila 111 maddeleri
 29. Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No: 1)
 30. Gümrük kanunu 58 ila 70 maddeleri
 31. Gümrük yönetmeliği 112 ila 203 maddeleri
 32. Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1)
 33. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 15)
 34. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)
 35. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) (Seri No: 2)
 36. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3)
 37. İthalat rejim Kararı – 95/7606
 38. İthalat Yönetmeliği
 39. İthalat Rejimi Tebliğleri
 40. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri
 41. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
 42. Bakanlar Kurulu Kararları / Cumhubaşkanı Kararları
 43. Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği
 44. Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı
 45. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sonuç ve Önlemlerinin Kaydı ve Bildirimi Yönetmeliği
 46. Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği
 47. Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri
 48. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 1)
 49. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)
 50. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)
 51. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)
 52. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)
 53. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)
 54. TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi
 55. Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)
 56. Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Kararı
 57. 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi
 58. Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4
 59. Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)
 60. Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)
 61. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)
 62. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)
 63. Hariçte İşleme Rejimi Kararı – 2007/11864
 64. Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)
 65. Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)
 66. İhracat Rejimi Kararı (95/7623)
 67. İhracat Yönetmeliği
 68. İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliği
 69. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar
 70. İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ
 71. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği
 72. Tasfiye Yönetmeliği (25.06.2013 t. 28688 s. R.G.)
 73. 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar – 2009/15481
 74. Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)
 75. Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)
 76. Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)
 77. Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)
 78. Genelge No: 2016/21 (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması)
 79. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği (27.08.2011 t. 28038 s. R.G.)
 80. Katma Değer Vergisi Kanunu – 3065
 81. Özel Tüketim Vergisi Kanunu-4760
 82. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 83. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oran larının Tespitine İlişkin Karar
 84. Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik
 85. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar
 86. 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunun
 87. Gümrük Yönetmeliği EK 01 ila EK 83 arası
 88. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu – 5607
 89. Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) (Seri No: 1)
 90. Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik
 91. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
 92. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
 93. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun – Kanun No 1567
 94. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesi
 95. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar-88/12944
 96. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar
 97. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında)
 98. Uluslararası Teslim şekilleri 2010
 99. Gümrük yönetmeliği ek 14
 100. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar – 2012/3305
 101. Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9)
 102. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
 103. Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)
 104. Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
 105. Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği
 106. Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ
 107. Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)
 108. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği
 109. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 114)
 110. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)
 111. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)
 112. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)
 113. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)
 114. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)
 115. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)
 116. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 92)
 117. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)(Seri No: 9)
 118. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ
 119. Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
 120. Gümrük İşbirliği Konseyi Kuruluş Anlaşması
 121. Nairobi Sözleşmesi
 122. SECI Merkezi Anlaşması
 123. İstanbul Sözleşmesi (Geçici İthalat Sözleşmesi)
 124. Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu
 125. D-8 Ülkeleri
 126. Dünya Gümrük örgütü
 127. Dünya Ticaret Örgütü
 128. Basel Sözleşmesi
 129. Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma
 130. 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı
 131. Gümrük suçlarının önlenmesi, soruşturulması konularında karşılıklı idari yardımlaşmayı öngören antlaşma
 132. Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme
 133. Uluslararası Hava Taşımacılığı
DAHA FAZLA