2019 yılı Gümrük müşavirliği asgari ücretleri

2019 yılı Gümrük Asgari ücret değişikliği tebliği için tıklayınız

Tarife listesi için tıklayınız

2019gumrukasgariucretler

2019 YILI KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI

GM karşılaştırmalı tablo için tıklayınız

YGM karşılaştırmalı tablo için tıklayınız

 

 

 

26 Aralık 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30637
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir.

“3) Bir önceki takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısının 1000’i aşmış olması halinde, Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında; 2.500’ü aşmış olması halinde %35 oranında indirim takip eden takvim yılının başından itibaren uygulanabilir. Belirtilen beyanname sayılarına yıl içerisinde ulaşılması halinde, ulaşıldığı tarih itibariyle aynı indirim oranları uygulanabilir.”

“ç) Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 4.000 TL’yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.”

“m) Ek-1’deki tabloda yer alan ANT-1 hizmet kodu kapsamında Gümrüksüz Satış Mağazalarına eşya tesliminde 7200 kodlu beyannameler için Asgari Ücret Tarifesi %50 oranında indirimli olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1 ve Ek-2 numaralı ekleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
     30/12/2015                                       29578
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 1/7/2016 29759
2- 29/12/2016  29933
3- 23/12/2017  30279
4- 12/1/2018  30299
5- 30/11/2018  30611

 

Eki için tıklayınız

 

2018 YILI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223.htm

http://haber.evrim.com/files/7915.pdf

2018 YILI YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

http://haber.evrim.com/files/7917.pdf