18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayı ile Resmi Gazete’de, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) yayımlanmış olup söz konusu tebliğ kapsamında İhracı Kayda bağlı Mallar Listesine;

“35-Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]
36- Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)
37-Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)
38- Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)” de
eklenmiştir.

Bununla birlikte, söz konusu ürünün ihracatına kayıt verilmesi hususlarında Bakanlığımızca sadece Genel Sekreterliğimiz yetkilendirilmiştir. Anılan tarihten itibaren ilgili ürünlerden yapılacak ihracatlara ilişkin başvuru Genel Sekreterliğimiz tarafından yapılan kontroller sonucunda söz konusu eşyaya ilişkin ihracat işlemleri tekamül ettirilmektedir.

Genel Sekreterliğimiz gelen mezkur ürünlere ait ihracat beyannamesinin değerlendirilmesi aşamasında sırasıyla;

  1. İhracatçı firma, ilgili ürüne ait ihracat beyannamesi taslağını (Gümrük Müşavirleri verebiliyor. İlk ihracatınız ise 0850 550 25 06/ 0533 692 1990 hatlarımız ile irtibata geçerek başvuru hizmeti alabilirsiniz)

  2. İhracat faturası

  3. imalatçı firmanın kapasite raporunu

  4. imalatçı firma ile ihracatçı firma arasında imzalanan ihraç edilecek ürünlerin yurtdışı satışı ile ilgili yapılmış sözleşmeyi (ihracatçı firma ürünün imalatçısı ise sözleşmeye gerek bulunmamaktadır.)

Genel Sekreterliğimize e-posta (onaymasasi@immib.org.tr) ile iletilir.
• Genel Sekreterliğimiz tarafından, ihracatçı firmanın ibraz etmiş olduğu bilgi ve belgelerin ön incelemesi yapılır, eksiklik var ise ihracatçı firmadan talep edilir.
• Genel Sekreterliğimiz tarafından kontrolleri yapılan bilgi ve belgeler nihai değerlendirmenin yapılabilmesini teminen Bakanlığımıza iletilir.

Bakanlığımız tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda, Genel Sekreterliğimizde bekleyen ihracat beyannamesinin olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırıldığı bilgisi Genel sekreterliğimize iletilir. Bu kapsamda, söz konusu ürünlere ilişkin ihracat yapacak firmaların, işlemlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için yukarıda yer alan hususlara azami dikkat gösterilmesi önem arz etmekte olup söz konusu süreç boyunca İHRACATÇI FİRMA YA DA ALICI FİRMALARIN SADECE GENEL SEKRETERLİĞİMİZ İLE İLETİŞİM HALİNDE OLMALARI, DOĞRUDAN BAKANLIĞA BAŞVURUDA BULUNMAMALARI GEREKMEKTEDİR. Aksi bir durum, süreçte bilgi karışıklığına yol açmakta ve onay süreçlerini de uzatabilmektedir.

Diğer taraftan, İhracatçı firmalarımızın her zamanki gibi normal ihracat prosedürlerini izlemeleri ile birlikte yapmalarını gerektirecek başka ilave bir işlem de bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, bahse konu ihracatçı firmaların kayıt aşamasında değerlendirme yapılabilmesini teminen talep edilen bilgi ve belgeleri, tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlayarak Genel Sekreterliğimizin onaymasasi@immib.org.tr e-posta adresine iletmesi gerekmektedir. Bilgilerini rica ederiz.


Gümrük Külliyatı notları

18.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, İhracat 2020/5 Tebliğ ile değişik İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ İhracat 2006-7 gereğince, İhracat Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde KAYDA BAĞLIDIR. Kayda alınmış gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onay tarihinden itibaren uzatılmamak üzere otuz gündür.
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, İhracat Genel Müdürlüğü ön onayının alınmasını müteakip kayda alınır. Tebliğ öncesinde gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olan mallara uygulanmaz. (Geçici Madde 1)
24.03.2020 / 53463767 yazıda; İhracatı kayda bağlı eşyanın serbest bölge firma ihtiyaçları için 5.000 ABD doları veya karşılığı TL aşmayanların muaf olduğu, ancak SBİF ile bu eşyanın yurt dışına çıkışına izin verilmeyeceği, vurgulanmıştır.
FOB l.000 (bin) ABD Dolarını geçenlerin BEDELSİZ olarak ihracında kayıt şartı aranır. (Bedelsiz İhracat Tebliği 2008-12)