İthalatçılar için ciddi anlamda vergi yükü getiren yıllarca yüklü cezalara ve mahkemelere konu olan özellikle havayolu ithalatlarında Ana konşimentoda yazan hayali nakliye bedeli konusu nihayet çözüme kavuştu.

Ana konşimentoda yazan hayali nakliye bedeli üzerinden vergilendirme yapılmakta ve ithalatçı ve üreticiler fazla vergilendirme yapılmaktaydı.

Yıllarca tartışması ve mahkemeleri süren Navlun farkı konusunda nihai 2018/7 sayılı genelge yayınlandı.

Hava taşımacılığında düzenlenen konşimentolar ile ilgili olarak; gümrük kıymetinin
belirlenmesinde ara konşimento ve buna ilişkin faturada belirtilen tutarın dikkate alınarak işlem
yapılması kararı ithalatçılar ve gümrük müşavirleri için isabetli bir karar olmuştur.

Genelge İçin tıklayınız.

 

Adres : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İçin : Kıymet ve Vergilendirme Dairesi
Tel : . Fax : 0312 449 31 01-03
Elektronik Ağ : http://www.gtb.gov.tr E-Posta : .
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407-010.06.99
Konu : Konşimento Beyanı (Havayolu)
GENELGE
(2018/7)
Havayolu taşımacılığında navlun bedelleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden
bilgilerden; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) kurallarına göre taşıyıcı firmaların
acentelere düzenlediği ana konşimentolarda kayıtlı tutarlar ile aynı sevkiyata ilişkin acentelerin
ithalatçılara düzenlediği ara konşimentolarda kayıtlı tutarlar arasında farklılıklar bulunduğu, ithalatçı
firmaların ara konşimentodaki tutarları esas alarak navlun bedelini beyan etmelerine karşın, gümrük
idarelerince gümrük kıymetinin hesaplanmasında ana konşimentoda kayıtlı tutarlar esas alınarak
işlemlerin gerçekleştirildiği, ancak yükümlülerin ana konşimentodaki değerlerin IATA referans
değerlerini (TACT) yansıttığı ve navlun olarak ödedikleri gerçek tutarın ara konşimentoda yer alan
tutar olduğunu belirtmeleri nedeniyle gümrük kıymetinin belirlenmesinde bazı ihtilafların ortaya
çıktığı anlaşılmaktadır.
IATA Türkiye Bölge Müdürlüğünün konuyla ilgili açıklamalarından; “Hava Kargo Tarife ve
Kurallarının (The Air Cargo Tariff and Rules – TACT)” hava kargoların nakliyesi ve kabulü için
sektör, ülke ve taşıyıcı düzenlemelerinden oluşan bir kaynak olduğu, TACT Rates’in (ücret) ise en
güncel sektör, taşıyıcı ve önceden kurgulanmış değerleri gösteren kapsamlı bir global ücret veri tabanı
olarak hizmet ettiği, TACT’ın temel amacının IATA “Çok Taraflı Hatlararası Ulaşım Anlaşmasını
(MITA)” destekleme olduğu, “MITA” sisteminin herhangi bir şekilde beklenmeyen bir durumla
karşılaşıldığında uluslararası hava kargonun global akışının bozulmamasına veya durmamasına
yardımcı olan emniyetli bir sistem sağladığı, TACT değerlerinin IATA Kargo Hizmetleri Konferansı
Karar 660 uyarınca MITA’ya uygun olarak taşınan kargo yükleri için kullanıldığı, ancak TACT
değerlerinin kullanılması zorunluluğunun bulunmadığı ve bu değerlerin ana konşimentoda “geçerli
oran – applicable rate” olarak görünmesi gerektiğini beyan eden herhangi bir IATA Kararının da
olmadığı anlaşılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalar muvacehesinde;
1) Hava taşımacılığında düzenlenen konşimentolar ile ilgili olarak; gümrük kıymetinin
belirlenmesinde ara konşimento ve buna ilişkin faturada belirtilen tutarın dikkate alınarak işlem
yapılması,
2) Navlun bedelinin, eşyanın ağırlık, miktar ve benzeri ölçü birimleri ile orantılı bir şekilde beyanname
kalemlerine dağıtımının yapılması, uygun bulunmuştur.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
Cenap AŞÇI
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 8c8e6dab-a57b-40be-a911-f820c77bdc78 kodu ile erişebilirsiniz.