Category Archive Haberler

TOBB MEDOS Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi

TOBB Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS)
Yükümlü Kullanıcısı
(Firma – Gümrük Müşaviri)
Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

MEDOS FİRMA VE GÜMRÜK MÜŞAVİRİ KLAVUZU

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) giriş için tıklatınız https://medos.tobb.org.tr/

Sisteme girebilmek için Gümrük Müşavirliği firmaları aşağıdaki bilgileri medos@tobb.org.tr mail adresine iletmeleri gerekmektedir:

Firma adı

Firmanın vergi numarası

Firma yetkilisinin (Gümrük Müşavirinin) adı

Firma yetkilisinin T.C.’si

Firma yetkilisinin İletişim bilgileri (cep telefon ve e-mail)

SABİT IP ADRESİ

Firmalar ilgili sisteme aşağıdaki bilgiler dahilinde medos@tobb.org.tr mail adresine iletmeleri gerekmektedir:

Firma adı

Firmanın vergi numarası

Firma yetkilisinin adı

Firma yetkilisinin T.C.’si

Firma yetkilisinin İletişim bilgileri (cep telefon ve e-mail)

SABİT IP ADRESİ

 

Navlun Farkı Kalktı – Mart 2018

İthalatçılar için ciddi anlamda vergi yükü getiren yıllarca yüklü cezalara ve mahkemelere konu olan özellikle havayolu ithalatlarında Ana konşimentoda yazan hayali nakliye bedeli konusu nihayet çözüme kavuştu.

Ana konşimentoda yazan hayali nakliye bedeli üzerinden vergilendirme yapılmakta ve ithalatçı ve üreticiler fazla vergilendirme yapılmaktaydı.

Yıllarca tartışması ve mahkemeleri süren Navlun farkı konusunda nihai 2018/7 sayılı genelge yayınlandı.

Hava taşımacılığında düzenlenen konşimentolar ile ilgili olarak; gümrük kıymetinin
belirlenmesinde ara konşimento ve buna ilişkin faturada belirtilen tutarın dikkate alınarak işlem
yapılması kararı ithalatçılar ve gümrük müşavirleri için isabetli bir karar olmuştur.

Genelge İçin tıklayınız.

 

Adres : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İçin : Kıymet ve Vergilendirme Dairesi
Tel : . Fax : 0312 449 31 01-03
Elektronik Ağ : http://www.gtb.gov.tr E-Posta : .
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407-010.06.99
Konu : Konşimento Beyanı (Havayolu)
GENELGE
(2018/7)
Havayolu taşımacılığında navlun bedelleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden
bilgilerden; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) kurallarına göre taşıyıcı firmaların
acentelere düzenlediği ana konşimentolarda kayıtlı tutarlar ile aynı sevkiyata ilişkin acentelerin
ithalatçılara düzenlediği ara konşimentolarda kayıtlı tutarlar arasında farklılıklar bulunduğu, ithalatçı
firmaların ara konşimentodaki tutarları esas alarak navlun bedelini beyan etmelerine karşın, gümrük
idarelerince gümrük kıymetinin hesaplanmasında ana konşimentoda kayıtlı tutarlar esas alınarak
işlemlerin gerçekleştirildiği, ancak yükümlülerin ana konşimentodaki değerlerin IATA referans
değerlerini (TACT) yansıttığı ve navlun olarak ödedikleri gerçek tutarın ara konşimentoda yer alan
tutar olduğunu belirtmeleri nedeniyle gümrük kıymetinin belirlenmesinde bazı ihtilafların ortaya
çıktığı anlaşılmaktadır.
IATA Türkiye Bölge Müdürlüğünün konuyla ilgili açıklamalarından; “Hava Kargo Tarife ve
Kurallarının (The Air Cargo Tariff and Rules – TACT)” hava kargoların nakliyesi ve kabulü için
sektör, ülke ve taşıyıcı düzenlemelerinden oluşan bir kaynak olduğu, TACT Rates’in (ücret) ise en
güncel sektör, taşıyıcı ve önceden kurgulanmış değerleri gösteren kapsamlı bir global ücret veri tabanı
olarak hizmet ettiği, TACT’ın temel amacının IATA “Çok Taraflı Hatlararası Ulaşım Anlaşmasını
(MITA)” destekleme olduğu, “MITA” sisteminin herhangi bir şekilde beklenmeyen bir durumla
karşılaşıldığında uluslararası hava kargonun global akışının bozulmamasına veya durmamasına
yardımcı olan emniyetli bir sistem sağladığı, TACT değerlerinin IATA Kargo Hizmetleri Konferansı
Karar 660 uyarınca MITA’ya uygun olarak taşınan kargo yükleri için kullanıldığı, ancak TACT
değerlerinin kullanılması zorunluluğunun bulunmadığı ve bu değerlerin ana konşimentoda “geçerli
oran – applicable rate” olarak görünmesi gerektiğini beyan eden herhangi bir IATA Kararının da
olmadığı anlaşılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalar muvacehesinde;
1) Hava taşımacılığında düzenlenen konşimentolar ile ilgili olarak; gümrük kıymetinin
belirlenmesinde ara konşimento ve buna ilişkin faturada belirtilen tutarın dikkate alınarak işlem
yapılması,
2) Navlun bedelinin, eşyanın ağırlık, miktar ve benzeri ölçü birimleri ile orantılı bir şekilde beyanname
kalemlerine dağıtımının yapılması, uygun bulunmuştur.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
Cenap AŞÇI
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 8c8e6dab-a57b-40be-a911-f820c77bdc78 kodu ile erişebilirsiniz.

Gümrük İngilizce Fatura Örneği

İhracat yapan firmalar için yurt dışı firmalardan sıkça istenen İngilizce fatura örneği hazırladık.

ingilizcefaturaornegi

Gümrük işlemlerinizde bizden uygun fiyatlı destek alabilirsiniz.

Whatsapp iletişim için tıklayınız http://gumrukmusaviri.net/whatsapp.html 

Ticari fatura (Commercial İnvoice) ihracatçının, ihracatçı ülkenin mevzuatlarına uygun olarak hazırlayacağı ve içerisinde  malın cinsi, ismi, miktarı, özellikleri, birim satış fiyatı, sevkiyat şekli gibi bilgilerin belirtildiği ve alıcıya gönderildiği belgedir. Bu belge sevkiyat yapılmadan önce düzenlenen ilk belgedir. İhracatçının bu faturaları düzenleyebilmesi için maliye bakanlığını kaşesi ve/veya noter tasdiki gerekmektedir. Bazı mallar dayanıklılıklarına göre taşıma esnasında çeşitli değişimlere maruz kalabilirler. Bu nedenle teslim anına kadar son kontrolleri göz önünde bulundurmak için “geçici” diye adlandırdığımız “muvakkat” faturaları kesilmektedir.

Ticari faturalar (Commercial İnvoice) şu bilgileri içermektedir;

 1. İhracatçı adresi ve iletişime geçilebilmesi için uygun olabilecek her türlü iletişim detayı
 2. Malların gönderileceği adres
 3. Mallar ve fatura farklı yerlere gönderilecekse, ithalatçının vereceği talimata göre belirtmiş olduğu fatura gönderim adresi
 4. Sipariş numarası
 5. Faturaya konu olan malların miktarı net olarak belirtilmelidir
 6. Malların toplam fiyatı, birim fiyatı, taraflarca anlaşılan para birimi cinsinden belirtilmelidir
 7. Sigorta giderleri ihracatçı tarafından karşılanıyorsa belirtilmelidir
 8. Nakliye giderleri ihracatçı tarafından karşılanıyorsa, nakliye şekli belirtilmelidir
 9. Malların taşıma organizasyonu ihracatçının sorumluluğunda ise taşıma şekli belirtilmelidir
 10. Faturanı orjinal ve kopyaları ihracatçı tarafından tek tek imzalanmalıdır.

Alternatif müdahele edilebilir fatura örneği için tıklayınız. commercialinvoiceornek

Gümrük işlemlerinizde bizden uygun fiyatlı destek alabilirsiniz. http://gumrukmusaviri.net/whatsapp.html

OKSB YYS FARKLARI

Değerli Gümrük Müşaviri takipçileri,

OKSB YYS FARKLARINI sizlerle paylaşıyoruz.

Takipte kalarak daha fazla mevzuat ve bilgiye erişim sağlayabilirsiniz.

OKS YYS FARKLARI

(indirmek için sağ tıklayıp bağlantıyı farklı kaydet yapınız)

İhracat Nedir? Kimler İhracat Yapabilir?

İhracat Nedir?

İhracat; bir malın, yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı’na uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını ya da Müsteşarlık tarafından ihracat olarak kabul edilecek diğer çıkış ve işlemleri ifade eder.

Başka bir deyişle ihracat; bir ülkede bulunan satıcının bir diğer ülkedeki alıcıya kendi ülke gümrük sınırlarından dışarıya çıkartarak para veya başka bir mal/hizmet karşılığı mal satması faaliyetidir.

Burada önemli olan nokta; malın uluslararası ticaret kanunları ve uygulamalar ile yerel mevzuat tarafından yasaklanmamış ürün olması ve gümrük dışına çıkartılmasıdır.

İhracatçı Kimdir?
İhraç edeceği mala göre; ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne üye olan, gerçek usulde vergiye tabi (tek vergi numarası sahibi);

 • gerçek ve tüzel kişi tacirler,
 • esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar,
 • joint-venture (ortak yatırım) ve konsorsiyumlar,

kanunen ihracatçı olarak tanımlanmıştır.

E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020)

e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020)
e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) ile İlgili 31/01/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

KARAR İÇİN TIKLAYINIZ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180206-6.pdf

KÖŞE YAZARI OLMAK İSTER MİSİNİZ

Gümrük ve Dış Ticaret konularında Köşe yazarı olmak istiyorsanız bize yazınızı (info@gumrukmusaviri.net) gönderin değerlendirip sayfamıza ekleyelim.

Sizde hem bu sektöre katkıda bulunun ve hem de kariyer basamaklarını tırmanın…

Mail: info@gumrukmusaviri.net

Whatsapp: http://gumrukmusaviri.net/whatsapp.html